آدرس مطب :

شیراز ، خیابان زند ، روبروی هتل پارس ، کوچه نگین ، ساختمان شماره 15

تلفن مطب :

(0098) 711 235 35 11

آدرس کلینیک :

شیراز ، بلوار زرگری ، کلینیک زیبایی آرا

تلفن کلینیک 1:

(0098) 711 626 40 40

تلفن کلینیک 2 :

(0098) 711 626 60 60

شماره موبایل :

(0098) 917 41 42 055